Een meanderende verbinding voor vissen en amfibieën is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voormalig de Ecologische Hoofdstructuur) betreft alle nieuw aan te leggen en bestaande natuurgebieden. Het netwerk is bedoeld om natuurgebieden veerkrachtiger te maken door ze met elkaar en met nabijgelegen agrarische gebieden te verbinden. Het Natuurnetwerk Nederland wordt beschermd middels een ‘Nee, tenzij’ toets.

Bouwprojecten, kapwerkzaamheden en overige ruimtelijke ontwikkelingen in dergelijke gebieden zijn niet toegestaan, tenzij aangetoond kan worden dat er geen (significant) negatieve effecten optreden voor de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland. Vaak kunnen effecten bij een quickscan al uitgesloten worden, echter bestaat de kans dat er een aanvullende ‘nee, tenzij’ toets uitgevoerd dient te worden om de effecten nader te analyseren. De ‘nee, tenzij’ toets houdt in dat de ontwikkeling niet uitgevoerd mag worden tenzij aangetoond wordt dat er geen (negatieve) effecten optreden voor het Natuurnetwerk Nederland.

Indien er mogelijk effecten optreden kan een mitigatieplan worden opgesteld om de effecten te compenseren of voorkomen.

Meer informatie over het Natuurnetwerk Nederland is te vinden op de site van de Rijksoverheid.