Om in te schatten of er mogelijk een overtreding van de Wet natuurbescherming voorvalt bij een ruimtelijke ontwikkeling kan met behulp van een ecologische quickscan, ook wel de quickscan flora en fauna, een inschatting gemaakt worden van welke beschermde flora en fauna potentieel aanwezig zijn. Daarnaast wordt ingeschat of er (significant) negatieve effecten op beschermde nabijgelegen Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland gebieden optreden. Vervolgens zullen de bevindingen overzichtelijk in een rapportage verwerkt worden. Het rapport van de ecologische quickscan eindigt in een duidelijke conclusie met te nemen vervolgstappen. Dit kan betekenen dat er in het gunstigste geval geen vervolgstappen nodig zijn. Echter komt het regelmatig voor dat aanvullend onderzoek naar een specifieke beschermde soort uitgevoerd dient te worden.

U kunt met de Wet natuurbescherming te maken krijgen bij de realisatie van een nieuw project. Voorbeelden hiervan zijn: bouwprojecten, infrastructurele projecten of een bestaande situatie die ingrijpend gaat veranderen. Dit kan tevens van tijdelijke aard zijn bij onder andere een grootschalig evenement. De Wet natuurbescherming bepaald dat er geen schade toegebracht mag worden aan beschermde dieren, planten of natuurgebieden. In de meeste gevallen is voor het onderdeel ‘ecologie‘ minimaal een ecologische quickscan vereist.