Eieren, nesten en nestkasten worden onderzocht bij een broedvogelinventarisatie

Alle van nature in Nederland voorkomende vogels zijn opgenomen in de Vogelrichtlijn van de Wet natuurbescherming. Dit betekend dat géén individuen, nesten of eieren van vogels gedood, verstoord of vernield mogen worden. Om te voorkomen dat onbedoeld verstoring optreedt is het verstandig om een broedvogelinventarisatie uit te laten voeren, alvorens de aanvang van (relevante) werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het snoeien, kappen of rooien van bomen en struiken.

Binnen het broedseizoen is de kans het grootst dat nestlocaties verstoord of vernield worden, omdat de meeste Nederlandse vogelsoorten dan broeden. Er staat geen vaste periode voor het broedseizoen, het seizoen duurt zolang de vogels broeden. Op hoofdlijnen wordt de periode maart tot en met juli gehanteerd, maar is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden.