Ecologisch adviesbureau Eceau voert alle ecologie gerelateerde werkzaamheden uit voor uw project.
Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest voorkomende diensten.
Heeft u een andere wens of vraag, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen zodat wij u van dienst kunnen zijn.

Klik op het betreffende onderwerp voor meer informatie.

Onderzoek

Ecologische quickscan
Soortspecifiek onderzoek
Huismus
Gierzwaluw
Vleermuizen
Voortoets Natura 2000
Natuurnetwerk Nederland (Ecologische Hoofdstructuur)

Overig

Broedvogelinventarisatie
Bomeninventarisatie
Ecologisch werkprotocol
Mitigatieplan
Ecologische begeleiding

 

De te nemen stappen in het kader van de Wet natuurbescherming beginnen vrijwel altijd met een quickscan en zijn als volgt bij een scenario waar een beschermde soort een vaste rust- of verblijfplaats heeft of een andere beschermde functie aanwezig is:

– Oriënterend onderzoek (Quickscan)
– Aanvullende soortspecifieke onderzoeken voor te verwachten soorten
– Opstellen mitigatieplan en werkprotocol voor aangetroffen soorten en/of functies
– Ontheffingsaanvraag voor aanwezige soorten en/of functies
– Begeleiding van werkzaamheden waarvoor een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is

Naar richtlijnen van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemen Nederland) worden de taken van een ecologisch deskundige als volgt omschreven:

– onderzoek naar aanwezigheid beschermde soorten
– onderzoek naar schadebeperkende maatregelen
– onderzoek vrijstellingen en gedragscodes
– onderzoek naar alternatieven
– hulp bij aanvragen ontheffing